VB CD Takip Otomasyonu Kaynak Kod + Proje Dosyası

 VB CD Takip Otomasyonu Kaynak Kod + Proje Dosyası
Okunuyor VB CD Takip Otomasyonu Kaynak Kod + Proje Dosyası

Selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle VB CD Takip Otomasyonu Kaynak Kod + Proje Dosyası paylaşacağım , proje ileri düzey değil ancak araştırma ve ödevleriniz için kullanabilirsiniz.

VB CD Takip Otomasyonu

Projemizin Örnek Görselleri

 

Proje İndirme Linki ;
VB CD DÜKKANI OTOMASYONU İNDİR
Destek Reklam (Adblock Varsa Görünmez, Desteğin varsa hissedilmez)VB CD Takip Otomasyonu Örnek Kodları 
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Public Class cd_kira_satis
  Dim oku As OleDbDataReader

  Dim cdturu, satis_fiyati As String
  Dim vcd_fiyat, dvd_fiyat, blueray_fiyat As String
  Dim tutar As Integer = 0

  Public Sub hareket(hareketim As String)
    menu_form.bag.Open() ''bağlantıyı açariz

    menu_form.kmt.Connection = menu_form.bag ''bağlantıyı atarız

    menu_form.kmt.CommandText = (("INSERT INTO hareket(hareket,tarih,kullanici) VALUES ('" + hareketim & "','") + DateTime.Now.ToLongDateString() & "','") + "Admin" & "')"
    ''sql ekleme kodunu komut yazısı olarak aktarırız
    menu_form.kmt.ExecuteNonQuery() ''komutu çaliştiririz

    menu_form.bag.Close() ''bağlantıyı kapatiriz


    menu_form.bag.Close() ''bağlantıyı kapatiriz

    menu_form.kmt.Dispose()

  End Sub
  Public Sub satkirala()
    TextBox1.Text = ""
    ComboBox1.Text = ""
    ComboBox2.Text = ""
    ComboBox3.Text = ""
    DomainUpDown1.Text = ""

    TextBox2.Text = ""
    TextBox3.Text = ""
    TextBox4.Text = ""
    TextBox6.Text = ""
    '' textboxları temizledik
    menu_form.table.Clear() ''tablo verilerini temizledik
    menu_form.table2.Clear()
    menu_form.table3.Clear()
    menu_form.table4.Clear()
    Dim adtr As New OleDbDataAdapter(" Select * from sat_kirala", menu_form.bag)
    '' müşteri tablomuzu listeleriz
    adtr.Fill(menu_form.table3) ''bunu tabloya aktaririz

    DataGridView1.DataSource = menu_form.table3 ''gridviewde gösteririz
    TextBox2.Text = DateTime.Now.ToShortDateString ''bugünün tarihini atariz


    DataGridView1.RowHeadersVisible = False 'en baştaki işlevsiz kolon Gizlenmesini sağlar ;
    DataGridView1.Columns(0).Visible = False
  End Sub
  Public Sub tarife()
    Try
      menu_form.bag.Open() ''bağlantıyı açariz

      menu_form.kmt.Connection = menu_form.bag ''bağlantıyı atarız
      menu_form.kmt.CommandText = "select * from tarifeler"

      oku = menu_form.kmt.ExecuteReader

      If oku.Read() Then

        vcd_fiyat = oku("vcd_fiyat").ToString()
        dvd_fiyat = oku("dvd_fiyat").ToString()
        blueray_fiyat = oku("blueray_fiyat").ToString()

      End If

      menu_form.bag.Close() ''bağlantıyı kapatiriz

      menu_form.kmt.Dispose()
    Catch ex As Exception
      MsgBox(ex.Message)
    End Try

  End Sub
  Public Sub durumson()
    menu_form.bag.Open() ''bağlantıyı açariz

    menu_form.kmt.Connection = menu_form.bag ''bağlantıyı atarız


    menu_form.kmt.CommandText = "UPDATE filmler SET durum='" + "Şuan Kirada" & "' where film_adi='" & ComboBox3.Text & "'"

    menu_form.kmt.ExecuteNonQuery() ''komutu çaliştiririz

    menu_form.bag.Close() ''bağlantıyı kapatiriz

    menu_form.kmt.Dispose()
  End Sub
  Public Sub durum()
    Try
      menu_form.bag.Open() ''bağlantıyı açariz
      menu_form.kmt.Connection = menu_form.bag ''bağlantıyı atarız
      menu_form.kmt.CommandText = "select * from filmler where film_adi='" + ComboBox3.Text + "'"
      oku = menu_form.kmt.ExecuteReader
      If oku.Read() Then
        TextBox1.Text = oku("durum").ToString()
        cdturu = oku("cd_turu").ToString()
        satis_fiyati = oku("satis_fiyati").ToString()
      End If
      menu_form.bag.Close() ''bağlantıyı kapatiriz
      menu_form.kmt.Dispose()

      If ComboBox1.Text = "Satış" Then
        TextBox4.Text = satis_fiyati
      End If
    Catch ex As Exception
      MsgBox(ex.Message)
    End Try

  End Sub
  Public Sub musteri()
    Try
      menu_form.bag.Open() ''bağlantıyı açariz
      menu_form.kmt.Connection = menu_form.bag ''bağlantıyı atarız
      menu_form.kmt.CommandText = "select * from musteri"
      oku = menu_form.kmt.ExecuteReader
      While oku.Read()
        ComboBox2.Items.Add(oku("adsoyad").ToString())
      End While
      menu_form.bag.Close() ''bağlantıyı kapatiriz
      menu_form.kmt.Dispose()
    Catch ex As Exception
      MsgBox(ex.Message)
    End Try

  End Sub
  Public Sub filmler()
    Try
      menu_form.bag.Open() ''bağlantıyı açariz
      menu_form.kmt.Connection = menu_form.bag ''bağlantıyı atarız
      menu_form.kmt.CommandText = "select * from filmler"
      oku = menu_form.kmt.ExecuteReader
      While oku.Read()
        ComboBox3.Items.Add(oku("film_adi").ToString())
      End While
      menu_form.bag.Close() ''bağlantıyı kapatiriz
      menu_form.kmt.Dispose()
    Catch ex As Exception
      MsgBox(ex.Message)
    End Try

  End Sub
  Private Sub DateTimePicker1_ValueChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles DateTimePicker1.ValueChanged
    TextBox2.Text = DateTimePicker1.Value.ToShortDateString()
  End Sub

  Private Sub DateTimePicker2_ValueChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles DateTimePicker2.ValueChanged
    TextBox3.Text = DateTimePicker2.Value.ToShortDateString()
  End Sub

  Private Sub cd_kira_satis_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    satkirala()
    musteri()
    filmler()
    tarife()
  End Sub

  Private Sub DomainUpDown1_SelectedItemChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles DomainUpDown1.SelectedItemChanged
    Try
      If cdturu = "VCD" Then
        tutar = Integer.Parse(DomainUpDown1.Text) * Integer.Parse(vcd_fiyat)
        TextBox4.Text = tutar.ToString()


      ElseIf cdturu = "DVD" Then
        tutar = Integer.Parse(DomainUpDown1.Text) * Integer.Parse(dvd_fiyat)
        TextBox4.Text = tutar.ToString()
      ElseIf cdturu = "BLueRay" Then
        tutar = Integer.Parse(DomainUpDown1.Text) * Integer.Parse(blueray_fiyat)
        TextBox4.Text = tutar.ToString()

      End If


    Catch ex As Exception

    End Try
  End Sub

  Private Sub DomainUpDown1_MouseClick(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles DomainUpDown1.MouseClick


  End Sub

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    If ComboBox1.Text = "Kira" And TextBox1.Text = "Kiraya Uygun" Then
      menu_form.bag.Open() ''bağlantıyı açariz

      menu_form.kmt.Connection = menu_form.bag ''bağlantıyı atarız

      menu_form.kmt.CommandText = ((((((("INSERT INTO sat_kirala(islem_no,islem_tipi,musteri_adi,film_adı,alt_toplam,satis_tarih,kiralanan_gun,iade_tarih) VALUES ('" + TextBox6.Text & "','") + ComboBox1.Text & "','") + ComboBox2.Text & "','") + ComboBox3.Text & "','") + TextBox4.Text & "','") + TextBox2.Text & "','") + DomainUpDown1.Text & "','") + TextBox3.Text & "')"
      ''sql ekleme kodunu komut yazısı olarak aktarırız
      menu_form.kmt.ExecuteNonQuery() ''komutu çaliştiririz

      menu_form.bag.Close() ''bağlantıyı kapatiriz
      durumson()
      satkirala()

      menu_form.bag.Close() ''bağlantıyı kapatiriz

      menu_form.kmt.Dispose()
      ''
      hareket("Kiralama İşlemi Başarılı")
      ''
      MsgBox("Kayıt İşlemi Başarılı") ''mesajımızı veririz


    ElseIf ComboBox1.Text = "Satış" Then


      menu_form.bag.Open() ''bağlantıyı açariz

      menu_form.kmt.Connection = menu_form.bag ''bağlantıyı atarız

      menu_form.kmt.CommandText = ((((((("INSERT INTO sat_kirala(islem_no,islem_tipi,musteri_adi,film_adı,alt_toplam,satis_tarih,kiralanan_gun,iade_tarih) VALUES ('" + TextBox6.Text & "','") + ComboBox1.Text & "','") + ComboBox2.Text & "','") + ComboBox3.Text & "','") + TextBox4.Text & "','") + TextBox2.Text & "','") + DomainUpDown1.Text & "','") + TextBox3.Text & "')"
      ''sql ekleme kodunu komut yazısı olarak aktarırız
      menu_form.kmt.ExecuteNonQuery() ''komutu çaliştiririz

      menu_form.bag.Close() ''bağlantıyı kapatiriz
      hareket("Satış İşlemi Başarılı")
      menu_form.kmt.Dispose()
      satkirala()
      MsgBox("Kayıt İşlemi Başarılı") ''mesajımızı veririz
    End If

  End Sub

  Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
    menu_form.bag.Open() ''bağlantıyı açariz

    menu_form.kmt.Connection = menu_form.bag ''bağlantıyı atarız

    menu_form.kmt.CommandText = "DELETE FROM sat_kirala WHERE islem_no = '" + TextBox6.Text & "'"
    ''sql silme komutumuzu komut olarak alırız
    menu_form.kmt.ExecuteNonQuery() ''komutu çaliştiririz

    menu_form.bag.Close() ''bağlantıyı kapatiriz

    menu_form.kmt.Dispose()
    MsgBox("Silme İşlemi Başarılı") ''mesajımızı veririz
    satkirala()
  End Sub

  Private Sub DataGridView1_CellClick(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellClick
    Try
      TextBox6.Text = DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(1).Value.ToString
      ComboBox1.Text = DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(2).Value.ToString
      ComboBox2.Text = DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(3).Value.ToString
      ComboBox3.Text = DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value.ToString
      TextBox1.Text = DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(2).Value.ToString
      TextBox4.Text = DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(5).Value.ToString
      TextBox2.Text = DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(6).Value.ToString
      DomainUpDown1.Text = DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(7).Value.ToString
      TextBox3.Text = DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(8).Value.ToString
      DataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
    Catch ex As Exception

    End Try
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    menu_form.bag.Open() ''bağlantıyı açariz

    menu_form.kmt.Connection = menu_form.bag ''bağlantıyı atarız


    menu_form.kmt.CommandText = "UPDATE sat_kirala SET islem_no='" + TextBox6.Text + "' , islem_tipi='" + ComboBox1.Text + "',musteri_adi='" + ComboBox2.Text + "',film_adı='" + ComboBox3.Text + "',alt_toplam='" + TextBox4.Text + "',satis_tarih='" + TextBox2.Text + "',kiralanan_gun='" + DomainUpDown1.Text + "',iade_tarih='" + TextBox3.Text + "' where islem_no='" & TextBox6.Text & "'"

    menu_form.kmt.ExecuteNonQuery() ''komutu çaliştiririz

    menu_form.bag.Close() ''bağlantıyı kapatiriz

    menu_form.kmt.Dispose()
    MsgBox("Güncelleme İşlemi Başarılı") ''mesajımızı veririz
    satkirala() ''musteri tablomuzu listeleriz
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
    Me.Hide() ''kapatir formu
    menu_form.Show()
  End Sub

  Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
    If ComboBox1.Text = "Kira" Then
      Panel1.Hide()
      TextBox4.Text = ""
    Else
      Panel1.Show()
    End If
  End Sub

  Private Sub ComboBox3_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles ComboBox3.SelectedIndexChanged
    durum()
  End Sub
End Class
SEO
CD Takip Otomasyonu CD Takip Otomasyonu CD Takip Otomasyonu CD Takip Otomasyonu CD Takip Otomasyonu CD Takip Otomasyonu CD Takip Otomasyonu

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.