Delphi Sinema Otomasyonu Access veritabanı Proje dosyası

 Delphi Sinema Otomasyonu Access veritabanı Proje dosyası
Okunuyor Delphi Sinema Otomasyonu Access veritabanı Proje dosyası

Merhaba arkadaşlar özellikle delphi konusunda internetteki otomasyon kaynaklarının oldukça az olduğunu farkettim.Her ne kadar bu makaleye tek tük insan girecek olsada Delphi Sinema Otomasyonu kodları örnek teşkil etmesi bakımından paylaşacağım.Umarım yardımcı olur.

Delphi Sinema Otomasyonu

Projemizin Örnek Resimleri

delphisinemaotomasyonu

delphisinemaotomasyonukoltuksecimi

delphisinemaotomasyonuvizyonaekle

Delphi Sinema Otomasyonu Örnek Kodları

 

unit Unit4;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, DB, ADODB, jpeg;

type
 TForm4 = class(TForm)
  Panel100: TPanel;
  Edit1: TEdit;
  Button1: TButton;
  ADOConnection1: TADOConnection;
  ADOQuery1: TADOQuery;
  ADOQuery2: TADOQuery;
  ComboBox1: TComboBox;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  ComboBox2: TComboBox;
  Label5: TLabel;
  ComboBox3: TComboBox;
  ListBox1: TListBox;
  Label6: TLabel;
  Button2: TButton;
  Label7: TLabel;
  Label8: TLabel;
  Label9: TLabel;
  pnl_bilet_kes: TPanel;
  Image1: TImage;
  pnl12: TPanel;
  ComboBox4: TComboBox;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Panel100Click(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox3Change(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure pnl_bilet_kesClick(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
  procedure btn1Click(Sender:TObject);
  { Public declarations }
  procedure Panel101Click(Sender: TObject);
 end;

var
 Form4: TForm4;
  toplam : integer;
implementation

{$R *.dfm}
procedure TForm4.btn1Click(Sender:TObject);

begin

if (Sender as TPanel).Color=clGreen then
begin
 ShowMessage((Sender as TPanel).Caption+' Nolu Koltuk Seçildi');
 (Sender as TPanel).Color:=clYellow ;
 ListBox1.Items.Add((Sender as TPanel).Caption) ;
 toplam := toplam+15;
 label7.Caption:=IntToStr(toplam);
end
else if (Sender as TPanel).Color=clYellow then
begin
 ShowMessage((Sender as TPanel).Caption+' Nolu Koltuk Seçimden Çıkarıldı');
 (Sender as TPanel).Color:=clGreen ;
 ListBox1.Items.Delete(ListBox1.Items.IndexOf((Sender as TPanel).Caption));
 toplam := toplam-15;
 label7.Caption:=IntToStr(toplam);
end
end;

procedure TForm4.FormCreate(Sender: TObject);
var
 I:integer;

begin
  ADOQuery2.SQL.Text:='Select * From filmler where seans_id <> p1 and salon_id<>p2';
 ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p1').Value:='0';
 ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p2').Value:='0';
 ADOQuery2.ExecSQL;
 ADOQuery2.Open;
 ADOQuery2.First;
 for I:=1 to ADOQuery2.RecordCount do
 begin
 ComboBox1.Items.Add(ADOQuery2.FieldByName('film_adi').AsString);
 Label1.Caption:= ADOQuery2.FieldByName('salon_id').AsString;
 ADOQuery2.Next;
  end;
  //müşteri
    ADOQuery2.SQL.Text:='Select * From musteri';
   ADOQuery2.ExecSQL;
  ADOQuery2.Open;
 ADOQuery2.First;
 for I:=1 to ADOQuery2.RecordCount do
 begin
 ComboBox4.Items.Add(ADOQuery2.FieldByName('Adı_Soyadi').AsString);

 ADOQuery2.Next;
  end;  //müşteri
  end;

procedure TForm4.Panel101Click(Sender: TObject);
begin

ShowMessage((Sender as TPanel).Caption+' Nolu Koltuk Seçildi');

end;

procedure TForm4.Panel100Click(Sender: TObject);
var
 Panel: TPanel;
begin
 Panel := Sender as TPanel;


 Edit1.Text := TPanel(Sender).Caption;

end;

procedure TForm4.Button1Click(Sender: TObject);
var
dynPanel : TPanel;
i : Integer;
j : Integer;
dinamikdizi:Array of String;
const
 NamePrefix = 'Panel';
begin
SetLength(dinamikdizi,StrToInt(Label2.Caption));  
//veri çekme diziye
  ADOQuery2.SQL.Text:='Select * From satis where salon_id = p1 and seans_id=p2 ';
 ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p1').Value:=Label1.Caption; 
  ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p2').Value:=Label5.Caption;

 ADOQuery2.ExecSQL;
 ADOQuery2.Open;
 ADOQuery2.First;
 for I:=0 to ADOQuery2.RecordCount do
 begin

 dinamikdizi[i]:= ADOQuery2.FieldByName('koltuk_no').AsString;

 ADOQuery2.Next;
end;


//diziye veriçekme
 i := 0;
 while i< StrToInt(Label2.Caption) do
 begin
  TPanel.Create(Self).Name := NamePrefix + IntToStr(i);
  with TPanel(FindComponent(NamePrefix + IntToStr(i))) do
  begin
   Left := 5 + (trunc(i / 10) * 150);
   Top := (i + 1) mod 10 * 50;
   Width := 120;
   Parent := Self;
   Caption := IntToStr(i+1);
   Enabled := True;
   Visible := True;
   OnClick:= btn1Click;
  j:=0;
  while j< StrToInt(Label2.Caption) do
 begin
  if dinamikdizi[j]=Caption then
  begin
  Color:= clRed;
 Enabled := False;
 break;
 j:=j+1;
  end
  else
  begin
  Color:= clGreen;
 j:=j+1;
  end
 end


  // .. varsa diğer özellikleri..
  end;
  if i > 70 then
   Break;

  inc(i);
   end;
   Button1.Enabled:=False;
 end;
procedure TForm4.ComboBox1Change(Sender: TObject);
var
salon_id :integer;
I: integer;
begin

 ADOQuery2.SQL.Text:='Select * From salon where salon_id = p1 ';
 ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p1').Value:=Label1.Caption;

 ADOQuery2.ExecSQL;
 ADOQuery2.Open;
 ADOQuery2.First;
 for I:=1 to ADOQuery2.RecordCount do
 begin
 Label2.Caption:= ADOQuery2.FieldByName('koltuk_sayisi').AsString;
 Label4.Caption:= ADOQuery2.FieldByName('salon_adı').AsString;

 ADOQuery2.Next;
  end;

 ADOQuery2.SQL.Text:='Select * From seans where salon_id = p1 ';
 ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p1').Value:=Label1.Caption;

 ADOQuery2.ExecSQL;
 ADOQuery2.Open;
 ADOQuery2.First;
 for I:=1 to ADOQuery2.RecordCount do
 begin
 ComboBox2.items.Add(ADOQuery2.FieldByName('seans_tarih').AsString);


 ADOQuery2.Next;
  end;
   ComboBox3.Items.Clear;
  ADOQuery2.SQL.Text:='Select * From seans where salon_id = p1 and seans_tarih=p2';
 ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p1').Value:=Label1.Caption;
  ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p2').Value:=ComboBox2.Text;
 ADOQuery2.ExecSQL;
 ADOQuery2.Open;
 ADOQuery2.First;
 for I:=1 to ADOQuery2.RecordCount do
 begin
 ComboBox3.items.Add(ADOQuery2.FieldByName('seans_saat').AsString);


 ADOQuery2.Next;
  end;

end;

procedure TForm4.ComboBox3Change(Sender: TObject);
var
I : integer ;
begin
 ADOQuery2.SQL.Text:='Select * From seans where salon_id = p1 and seans_tarih=p2 and seans_saat=p3 ';
 ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p1').Value:=Label1.Caption;
  ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p2').Value:=ComboBox2.Text;
   ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p3').Value:=ComboBox3.Text;
 ADOQuery2.ExecSQL;
 ADOQuery2.Open;
 ADOQuery2.First;
 for I:=1 to ADOQuery2.RecordCount do
 begin
 Label5.Caption:= ADOQuery2.FieldByName('seans_id').AsString;


 ADOQuery2.Next;
end;
 end;
procedure TForm4.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Form4.Close;      

end;

procedure TForm4.pnl_bilet_kesClick(Sender: TObject);
var j:integer;
begin
 for j := 0 to ListBox1.Count-1 do
 begin
ADOQuery2.SQL.Text:='insert into satis(salon_id,seans_id,koltuk_no,fiyat,musteri_adi) values(p1,p2,p3,p4,p5)';
ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p1').Value:=Label1.Caption;
ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p2').Value:=Label5.Caption;
ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p3').Value:= ListBox1.Items[j];
ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p4').Value:='15';
ADOQuery2.Parameters.ParamByName('p5').Value:=ComboBox4.Text;

ADOQuery2.ExecSQL;


 end;
Application.MessageBox('Bilet Kesme İşlemi Başarılı',0);
ListBox1.Items.Clear;
Form4.Close;
end;

end.

Delphi Sinema Otomasyonu İndirme Link

 

DELPHi Sinema 0tomasyonu Proje Dosyası İndir

Delphi Sinema Otomasyonu Bilgilendirme (Önemli)

Projeyi çalıştırmadan önce veriyolları ve query yollarını kendi bilgisayarınıza göre ayarlamayı unutmayın.2-3 kritik form dışında diğer formlar hazır veritabanı araçları kullanılarak yapılmıştır.

 

 

Yapılan Yorumlar
 • Avatar for Mert Akkoç Mert Akkoç dedi ki:

  Güzel program ama bilet satın alma kısmı müşteri ekleme kısmı gibi yerler çalışmıyor.

 • Avatar for Mert Akkoç Mert Akkoç dedi ki:

  Hata veri tabanı bağlantısıyla ilgiliymiş, düzelttim. İlginiz için Teşekkürler.

 • Avatar for Bedri Soylu Bedri Soylu dedi ki:

  Hocam bu veritabanı bağlantı kısmını beceremedim parametre ile alaklı bir hata alıyorum veritabanını kendi bilgisayarıma göre bağladım ama o hata var nasıl çözerim? Program çalışıyor ama o hatayı veriyor.

  • Avatar for Ramazan Şerif Ramazan Şerif dedi ki:

   hocam tadoconnectionları ayarladıktan sonra querylere onun yolunu verdiniz ya diğer tablolarda en tepede propertiesde active olma kısmı var onu true yapacaksınız.Ardından datasource tekrar bağlayip üzerindeki elementlerini tekrar çekeceksiniz.Zaten diğer tablolar faso fiso önemli olan dinamik koltuk sistemi.Gerekirse diğer sayfadaki kodları silin.Bilet alma çalişir vaziyete gelsin ardından diğer sayfaları kendiniz oluşturursunuz.Kısaca bu tür sorunları bağlanmadan halletmem çok zor.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.