Asp.net ve C# Fonksiyonları Ve Parametreleri Kullanımı ve Bolca Örnek

 Asp.net ve C# Fonksiyonları Ve Parametreleri Kullanımı ve Bolca Örnek
Okunuyor Asp.net ve C# Fonksiyonları Ve Parametreleri Kullanımı ve Bolca Örnek

Selamun aleyküm arkadaşlar bugün geniş bir biçimde C# Fonksiyonları Ve Parametreleri nden bahsedeceğiz.Konumuz içerisinde bolca örnek ve açıklama olacak,bunları teker teker ele alabilirdik ama bir bütün olarak tek biryerde toplamayı daha uygun gördüm. Asp.net programlama kısmı yani c#diliyle olan kısmı ile bunları yazacağımız için kodlamalarımızı hem form application da çok ufak bir değişiklik ile hem console application da hemde web sitesi yazarken kullanabilirsiniz.

Fonksiyonları Ve Parametreleri

Fonksiyonlar, bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri, sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir.

Matematiksel Fonksiyonlar

Matematiksel fonksiyonlar “Math” kütüphanesi içerisinde yer alırlar. Çok sık kullanılan fonksiyonlar aşağıda verilmiştir. Fonksiyon kullanımında büyük ve küçük harflere dikkat edilir.

Fonksiyonlar Anlamı Girdi Çıktı
Math.Sqrt(x) X’in karekökünü alır X=144 12
Math.Pow(x,y) X’in y’ninci kuvvetini alır X=2 , y=3 8
Math.Abs(x) X’in mutlak değerini alır X=-12 12
Math.Max(x,y) X ve y’den büyüğünü verir X=2 , y=3 3
Math.Min(x,y) X ve y’den küçüğünü verir X=2 , y=3 2
Math.Floor(x) X’i en yakın küçük tam sayıya yuvarlar X=2*9 2
Math.Ceiling(x) X’i en yakın büyük Tam sayıya yuvarlar X=2*9 3
Math.Round(x) X sayısını yuvarlar X=2*9 3
Math.PI Pi sayısını verir 3.14
Math.Sin(x) X radyan açısını sinüs değerini verir X=Math.PI 0
Math.Cos(x) X radyan açısının cosinüs değerini verir X= Math.PI -1
Math.E E(2.7182818) sayısını verir 2,71
Math.Log(x) E tabanına göre logaritma alır X=Math.E 1
Math.Log10(x) Onluk tabana göre logaritma alır X=100 2

 

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Örnek: Ekran Çıktısı Şu şekildedir;
double x ;

int a =5;

x= Math.PI;

response.Write(“pi sayısı: ”+x+”<BR>”);

x = Math.Cos(Math.PI);

response.Write(“cos 180: ”+x+”<BR>”);

x =Math.Pow(a,2);

response.Write(“5^2: ”+x+”<BR>”);

x = Math.Floor(4.5);
response.Write(“aşağı yuvarlatılmış 4.5: ”+x+”<BR>”);

x = Math.Max(10.40);

response.Write(“10 ve 40 tan büyük olanı: ”+x+”<BR>”);

 

 

 

 

 

 

Pi sayısı: 3.14159

 

Cos 180: -1

 

5^2: 25

 

Aşağı yuvarlatılmış 4.5: 4

 

10 ve 40 tan büyük olanı: 40

 

Rastgele Sayılar

C#’ta rastgele sayı üretmek için Random sınıfı ve içerisindeki Next, NextBytes, NextDouble metotları kullanılır.Genellikle kullanılan metot Next () metodudur

 

ÖRNEK

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Bu örneğimizde buttonumuzun tıklanma özelliğine kodlarımızı yazdık.0 ile 10 arası bir sayı elde edip bunu yazdırma komutu ile en üst kısma yazdırdık.

//oluşturduğumuz ikinci butona bu kodları ekleyerek rastgele harf ürettik

Random rastgeleharf = new Random();
string harfler="ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ";
string uret = "";
      
uret+=harfler[rastgeleharf.Next(harfler.Length)];
      
Response.Write(uret);

C# Metinsel (String) Metotlar

 

Programlama dili kütüphaneleri içerisinde önceden tanımlanmış ve programcıların işlerini kolaylaştıran bir takım hazır string metotlar vardır.

 

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Compare( ):

Parametre olarak verilen iki string ifadeyi birbirleri ile karşılaştırır bunun sonucunda geriye int türünde bir veri döndürür. Eğer dönüş değeri sıfır (0) ise bu iki metin birbirine eşittir. Aksi takdirde parametre olarak verilen metinleri ilk harflerinden itibaren tek tek karşılaştırır ve farklılığın olduğu ilk harflerin alfabedeki sıralarına göre -1 veya 1 sayı değerlerini döndürür.

Compara(metin1,metin2);

Anlamı

Negatif metin1<metin2
Pozitif metin1>metin2
Eşit metin1=metin2

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Not: Karşılaştırma paremetrelerinden biri yada her ikisi  null yada boş “” olabilir.Null bütün stringlerden küçüktür.Boş ise boş olmayan her stringten küçüktür.İki null yada iki bol ifade birbiriyle karşılaşırsa sıfır (eşit) değeri geri döndürür

Örnek:

Program kodları Ekran çıktısı
            string metin1 = “samsun”;

string metin2 = “SAMSUN”;

string metin3 = “ankara”;

string metin4 = “samsun”;

Response.Write(“/n”+string.Compare(metin1,metin2));

Response.Write(string.Compare(metin1, metin3));

Response.Write(string.Compare(metin1, metin4));

Response.Write(string.Compare(null, metin2));

Response.Write(string.Compare(null,null));

 

 

 

 

 

-1

 1

 0

-1

 0

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Concat:

 

String.Concat metodumuz string türündeki parametreleri birleştirmek için kullanılır.

 

Kullanım Şekli:

 

string birleştirilen=String.Concat(metin1,metin2,…);

 

Yeni bir string tipinde bir değişken tanımladık.String.Concat içerisine ise birleştirilecek metinler yazdık.

 

Örnek:

Program Kodları Ekran Çıktısı
 

string deger1 = “internet”;

string deger2 = “Programcılığı”;            string birlesti = string.Concat(deger1,deger2);

response.Write(birlesti);

 

 

internetProgramcılığı

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Length()

 

Length ( ) Bir stringin karakter uzunluğunu verir.Dizi işlemlerinde sıkça kullanılır.Daha önce öğrendiğimiz for() döngüsü yanı sıra dizi ve length() metodunu kullanarak bir proje oluşturalım.

 

Örnek
 

 Random rastgele = new Random();

            int[] sayılar = new int[5];

 //5 elemanlı dizi oluşturduk.

            int[] kopyadizi = new int[sayılar.Length];

//sayılar dizisi uzunluğunda kopya dizi oluşturduk

            for (int i = 0; i <sayılar.Length; i++)

            {

            sayılar[i]= rastgele.Next(1,100);

//diziye 1-100 arası rastgele 5 sayı atadık

                listBox1.Items.Add(sayılar[i].ToString());

//listboxa dizideki elemanları aktardık

            }

            for (int i = 0; i < sayılar.Length; i++)

            {

                kopyadizi[i] = sayılar[i];

//kopya dizinin i elamnına sayılar dizimizdeki i elamanı atadık

                listBox2.Items.Add(kopyadizi[i].ToString());

//listboxa dizideki elemanları aktardık

            }

 

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

ToLower ( )

 

Verilen string parametrenin tüm harflerinin küçük harfe çevrilmesini sağlar.

Program Kodları Ekran Çıktısı
string buyukharf = "TAMAMEN BUYUK HARFLERİZ";

 Response.Write(buyukharf.ToLower());

 

 

tamamen buyuk harfleriz

Not:Harfleri tamamen küçük harfe çevirmek işlerimizi çok kolaylaştırmaktadır.Örnek vericek olursak programımıza giriş formu hazırladıktan sonra kullanıcı adı kısmına Admin yada ADMİN yazılabilir her birini if ile kontrol etmek yerine tolower yaparak tek seferde sadece küçük harfle yazımın doğru olup olmadığını kontrol ederiz.

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

ToUpper ( )

Stringin tüm karakterlerini büyük harfe dönüştürür.

Program Kodları Ekran Çıktısı
 

    string kulaniciadi = Textbox1.Text;

        string sifre =Textbox2.Text;

      if (kulaniciadi.ToUpper()=="ADMİN"&& sifre=="123")

        {

            Response.Write("giriş yapildi");

        }

     else

        {

            Response.Write("hatalı giriş yapdınız");

        }

 

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

NOT: örneğimizde de dikkat edebileceğiniz gibi kullanıcı adı küçük harf ve büyük harf karışık yazıldı lakin to upper kullanarak onu istediğimiz hale getirdik.

 

StartWith ( )

 

String parametreyi istenilen karakter ya da karakterlerle başlayıp başlamadığını kontrol eder.Sonuç doğru ise True, yanlış ise False değeri geri döndürülür.

 

EndsWith ( )

String parametreyi istenilen karakter ya da karakterlerle bitip bitmediğini kontrol eder.Sonuç doğru ise True, yanlış ise False değeri geri döndürülür.

Örnek

        string url = TextBox1.Text;

          if(url.EndsWith(".com") && url.StartsWith("www."))

        {

            Response.Write("site adınız doğrudur başarıyla yönlendiriliyorsunuz");

        }

        else

        {

            Response.Write("yanlış url girdiniz");

        }

 

Kodlarımız
Ekran Çıktısı

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Trim ( )

 

String parametremizin başında ve sonunda boşluk varsa bu boşlukları atmak için kullanılır.TrimStart ile stringin başındaki boşlukları, TrimEnd ise sonundaki boşlukları atarız.

 

Örnek

 string kelime = "   ortadakikelime     ";

Response.Write(kelime.Trim()); //Başlangıctaki ve bitişteki boşlukları temizler.

 

Program kodları
 

Ortadakikelime

 

Ekran görüntüsü

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

SubString ( )

 

String değişkenimizin istenilen bir yerinden istenilen sayıda karakter almak için kullanılırız.

 

 

 


string kelimem = "RamazanŞerifAkbuz"; 
//Burada "R" 0.karakterdir. Bunu unutmamak gerekir.

Response.Write(kelime.Substring(7, 3)); 
//Ekran çıktısı olarak "Can" ı verecektir. 7.karakterden başlayarak 3tane seçim yapar.

 

Program kodları
Ekran görüntüsü

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Remove ()

 

Birlikte çağrıldığı metnin, parametre olarak verilen değerinin bulunduğu indeks değerinden itibaren yine parametre olarak verilen adet kadar olan kısmını silmemizi sağlar. Silinme işleminden arta kalan metni geriye değer olarak döndürür.

 

 

    string kelimem = "RamazanŞerifAkbuz";

        Response.Write(kelimem.Remove(7, 3))

 

Program kodları
RamazanifAkbuz Ekran görüntüsü

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Replace

String içerisinde bir string değeri başka bir string değer ile değiştirebilirsiniz veya string içerisinde karakteri(char) başka bir karakter ile değiştirebilirsiniz. İlk önce değiştireceğimiz stringi veya “char”ı daha sonrada değişlik için kullanacağımız stringi veya “char”ı yazıyoruz.

 

string kelime = "Buradaki tüm a harfleri küçük";
   Response.Write(kelime.Replace('a', 'A'));

 

Program kodları
Ekran görüntüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contains( )

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade içerisinde parametre olarak verilen char türündeki

karakteri veya yine parametre olarak verilen string türündeki metinsel ifadeyi arar ve geriye

bool türünde bir değer döndürür.

 

 

    string ifade = "hava bugün çok sıcak";

        string aranan = "sıcak";

        if (ifade.Contains(aranan))
        {
            Response.Write("aradığınız kelime "+ifade+" kelimesinde mevcuttur" );
        }
        else
        {
            Response.Write("aranan  "+aranan+" kelimesi cümlede yoktur");
        }

 

Program kodları
 

Ekran görüntüsü

 

Tarih ve Zaman Fonksiyonları

 

C#’ta tarih ve zaman işlemlerini gerçekleştirmek için tarih ve zaman fonksiyonları vardır.  DateTime tarih ve zaman ile ilgili görevleri gerçekleştirirken, TimeSpan ise iki tarih arasındaki farkla ilgili işlemleri yerine getirmektedir.

 

Bugünün Tarih ve Saatini Öğrenme

 

En çok kullanılan fonksiyonlardandır. Şuanın tarih ve zaman verisini Webform üzerindeki bir label’da gösterelim.

 

 

Label1.Text = DateTime.Now.ToString();

Label2.Text = DateTime.Today.ToString();

 

 

Program kodları
Ekran görüntüsü

 

 

 

Farklı Tarih ve Zaman Değerleri Kullanılması

 

Uygulamamızda farklı tarih ve zaman değerlerini değişkende tutmamız gerekebilir. Bu durumda;

 

ÖRNEK

 

DateTime dt = new DateTime(2018, 2, 14);

 

 

Yukarıdaki kullanımda tarih verisi olarak 14 Şubat 2018 tarihi atanmıştır.

 

TimeSpan ile Kaç Gündür Hayatta Olduğumuzu Hesaplama Örneği

 

 DateTime dt = DateTime.Parse(TextBox1.Text);

TimeSpan fark = DateTime.Today - dt;

Label2.Text = fark.TotalDays.ToString();

 

Program kodları
Ekran görüntüsü

Girdiğimiz tarihi bugünden çıkarak kaç gündür yaşadığımızı buldurduk.

İki tarihin Karşılaştırma yapmak

 

DateTime.Compare() fonksiyonu ile belirtilen iki tarihin birbire eşit olup olmadığı kontrol edilebilir. Tarihler birbirine eşitse 0 değeri döndürülür.

 

DateTime ilkTarihim = new DateTime(1453, 1, 7);

DateTime sonTarihim = new DateTime(1453, 1, 6);

int durum = DateTime.Compare(ilkTarihim,sonTarihim);

        if (durum == 0)

           Response.Write("Tarihler Birbiriyle Aynı");

        else

            Response.Write("Tarihler Farklı");

 

Program kodları
Ekran görüntüsü

 

Tarih Değerinin Yıl-Ay-Gün Olarak Alınması

 

Bazen tarihin ay, yıl ve gün değerlerini ayrı ayrı almak isteyebiliriz. Bu durumda;

 

Örnek :

DateTime dt = DateTime.Today;

        int yil = dt.Year;

        int ay = dt.Month;

        int gun = dt.Day;

 

 

 

Sadece Zaman Verisini Alma

Bazı durumlarda uygulamalarımızda sadece saat, dakika ve saniye bilgisine ihtiyaç duyarız.

 

Örnek :

 label1.Text = DateTime.Now.ToShortTimeString();

 label2.Text = DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss");

 

Örneklerimiz bu kadar eklenmesini istediğiniz ,eksik bulduğunuz yada hatalı bulduğunuz yerleri bana ulaştırabilirsiniz gerekli düzenlemeleri yaparız, bunun dışında yazımız googleda daha ön planda kalabilmesi ihtiyacı olana ulaşabilmesi için yorum atmanız yeterlidir.

 

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.