VB Towers of Hanoi Source Code and Download Link

 VB Towers of Hanoi Source Code and Download Link
Okunuyor VB Towers of Hanoi Source Code and Download Link

Hello Guys today i will show you the Towers of Hanoi game , encoded in project language VB Source Code and Download Link in post.

Towers of Hanoi Project Video

Towers of Hanoi Download Button

VB Hanoi Tower Download

 

Towers of Hanoi Sample Code

Public Class Form1
  Dim T(4, 6) As Byte 'değişkenleri atiyoruz
  Dim lblDonut(6) As Label 'dish
  Dim intPointMove = 25 'oynama hareket noktası
  Dim StackSao(4) As Stack 'stacksao
  Dim intDonutMove As Byte 'donut hareketleri
  Dim intHeight() As Int16 = {180, 205, 230, 255, 280} 'donutların yükseklik kordinatları
  Dim intLblClick As Int16 'lvlclick
  Dim intMode As Int16 = 2 'modu
  Dim blnIsBotSolve As Boolean 'bot otomatik hareket değerleri
  Dim intMoveCount As Int16 'hareket değeri
  Dim intOldMove As Int16 = 0 'eski hareket değeri
  Dim blnStatusWin As Boolean 'kazanma durumu

  Private Function Cal() 'buton robottayken diper 1 ve 3 tekrar basılmaması ve hata önlemek eneable alip cal fonsiyonunu çalişdiriyoruz
    Dim i As Int16
    Me.Button1.Enabled = False
    Me.Button3.Enabled = False
    For i = 1 To 79
      Solve()
      If Not Me.blnIsBotSolve Then Exit For 'robot şuan hareket ettiriyor çubuklar arası
      If Me.blnStatusWin Then Exit For

    Next
    Me.Button1.Enabled = True
    Me.Button3.Enabled = True 'hareket etmeyi bitirdikden sonra butonları aktif ediyoruz
  End Function  Private Function Solve() 'çözücü fonksiyon


    Dim intSaoValue(4) As Int16 'değer atadık
    Dim i As Int16
    For i = 1 To 3
      Dim intTemp = StackSao(i).Read
      'If intTemp = 5 Then intTemp = 0
      intSaoValue(i) = intTemp
    Next
    Dim intMoveTo As Int16 'gideceği yer
    Dim intMoveFrom As Int16 'nereden gidecek bunların değerleri


    If intSaoValue(1) > intSaoValue(2) And intSaoValue(1) < intSaoValue(3) Then
      If intOldMove <> 1 Then 'burada aşağıya kadar tüm işlemler if ile kontrol ederek hangisi tercih etmiyse ve nereye gidilcekse değerleri oraya atıyor
        intMoveFrom = 1
        intMoveTo = 3
      End If
    End If
    If intSaoValue(1) < intSaoValue(2) And intSaoValue(1) > intSaoValue(3) Then
      If intOldMove <> 1 Then
        intMoveFrom = 1
        intMoveTo = 2
      End If
    End If

    If intSaoValue(2) > intSaoValue(1) And intSaoValue(2) < intSaoValue(3) Then
      If intOldMove <> 2 Then
        intMoveFrom = 2
        intMoveTo = 3
      End If
    End If
    If intSaoValue(2) < intSaoValue(1) And intSaoValue(2) > intSaoValue(3) Then
      If intOldMove <> 2 Then
        intMoveFrom = 2
        intMoveTo = 1
      End If
    End If

    If intSaoValue(3) > intSaoValue(1) And intSaoValue(3) < intSaoValue(2) Then
      If intOldMove <> 3 Then
        intMoveFrom = 3
        intMoveTo = 2
      End If
    End If
    If intSaoValue(3) < intSaoValue(1) And intSaoValue(3) > intSaoValue(2) Then
      If intOldMove <> 3 Then
        intMoveFrom = 3
        intMoveTo = 1
      End If
    End If

    If intMode = 2 Then

      If intSaoValue(1) < intSaoValue(2) And intSaoValue(1) < intSaoValue(3) Then
        If intOldMove <> 1 Then
          intMoveFrom = 1
          intMoveTo = 2
        End If

      End If


      If intSaoValue(2) < intSaoValue(1) And intSaoValue(2) < intSaoValue(3) Then
        If intOldMove <> 2 Then
          intMoveFrom = 2
          intMoveTo = 3
        End If

      End If


      If intSaoValue(3) < intSaoValue(1) And intSaoValue(3) < intSaoValue(2) Then
        If intOldMove <> 3 Then
          intMoveFrom = 3
          intMoveTo = 1
        End If
      End If
    Else
      If intSaoValue(1) < intSaoValue(2) And intSaoValue(1) < intSaoValue(3) Then
        If intOldMove <> 1 Then
          intMoveFrom = 1
          intMoveTo = 3
        End If
      End If


      If intSaoValue(2) < intSaoValue(1) And intSaoValue(2) < intSaoValue(3) Then
        If intOldMove <> 2 Then 'eğer önceki hareket2den farklıysa
          intMoveFrom = 2 '2den
          intMoveTo = 1 '1e ilerle
        End If
      End If


      If intSaoValue(3) < intSaoValue(1) And intSaoValue(3) < intSaoValue(2) Then
        If intOldMove <> 3 Then 'eğer önceki hareket 3den farklıysa
          intMoveFrom = 3 '3den
          intMoveTo = 2 '2ye ilerle
        End If
      End If
    End If
    intOldMove = intMoveTo
    If intMoveFrom = 0 Or intOldMove = 0 Or intMoveTo = 0 Then 'son direk değil orta direk fullenirse
      MsgBox("Yanlış Yerde Bitti Şimdi Devam...") ''mesajı vericek
    Else
      Select Case StackSao(intMoveFrom).Read '
        Case 1
          Me.lblDonut_ProcessClick(Me.lblDonut1, Nothing)
        Case 2
          Me.lblDonut_ProcessClick(Me.lblDonut2, Nothing)
        Case 3
          Me.lblDonut_ProcessClick(Me.lblDonut3, Nothing)
        Case 4
          Me.lblDonut_ProcessClick(Me.lblDonut4, Nothing)
        Case 5
          Me.lblDonut_ProcessClick(Me.lblDonut5, Nothing)
        Case Else
          MsgBox("Hata")

      End Select

      Select Case intMoveTo 'ilerleme değeri
        Case 1
          Me.LabelSao_ProcessClick(Me.Label1, Nothing)

        Case 2
          Me.LabelSao_ProcessClick(Me.Label2, Nothing)
        Case 3
          Me.LabelSao_ProcessClick(Me.Label3, Nothing) 'devam etmek için görsel labellere tıklattırıyoruz
        Case Else
          MsgBox("ilerleme değeri seçiniz Seçiniz")

      End Select
    End If

  End Function  Private Sub Initial() 'başlangiç fonksiyonu
    Dim i As Int16
    Me.blnStatusWin = False 'oyuncu kazanamadı
    Me.blnIsBotSolve = False 'robot kapalı
    Me.intMoveCount = 0 'hareket değeri 0
    Me.Label5.Text = "" 'skorboard 0

    lblDonut(1) = lblDonut1
    lblDonut(2) = lblDonut2
    lblDonut(3) = lblDonut3
    lblDonut(4) = lblDonut4
    lblDonut(5) = lblDonut5 'diskler yerlerinde yerlerinde
    Dim intMax As Int16
    Select Case True
      Case Me.RadioButton1.Checked
        intMax = 3
      Case Me.RadioButton2.Checked
        intMax = 4
      Case Me.RadioButton3.Checked
        intMax = 5 'radio butonlar varsayılan
    End Select
    For i = 1 To 5
      lblDonut(i).Visible = False
    Next
    For i = 1 To intMax
      'T(1, i) = i
      lblDonut(i).Tag = 1
      Delay()
      Delay()
      Delay()

      lblDonut(i).Top = Me.intHeight(i - 1 + (5 - intMax))
      lblDonut(i).Left = Me.Label1.Left - ((lblDonut(i).Width - Label1.Width) / 2)
      lblDonut(i).Visible = True
    Next
    For i = 1 To 3
      StackSao(i) = New Stack
      StackSao(i).Max = intMax
    Next
    For i = intMax To 1 Step -1
      StackSao(1).Push(i)

    Next
  End Sub

  Private Sub Delay() 'uzun süren döngüler kullancamız için birçok hata olabilir bu yüzden hataları sırada bekletmek işlemi tamamlamak için geçikme fonksiyonu kullandık
    Dim i As Int16
    For i = 1 To 30
      Dim j As Int16
      Dim k As Int16
      For j = 1 To 7
        k += 1
        k -= 1
        Application.DoEvents() ', döngü içerisinde gerçekleştirilmek istenen olaylar bir kuyruğa alınır ve bu kuyrukta bekletilir. 
      Next
    Next
  End Sub  Private Sub MoveDonut(ByVal fromSao As Byte, ByVal ToSao As Byte, ByVal Donut As Byte)
    Dim intLeft As Int16
    Dim intLeftFrom As Int16
    Dim intStep As Int16
    Dim intTop As Int16
    Dim i As Int16

    For i = 1 To 1000
      lblDonut(Donut).Top -= 1
      Delay()

      If lblDonut(Donut).Top <= intPointMove Then

        Exit For
      End If
    Next
    Select Case ToSao
      Case 1
        intLeft = Label1.Left

      Case 2
        intLeft = Label2.Left
      Case 3
        intLeft = Label3.Left

    End Select
    intTop = Me.intHeight(4 - StackSao(ToSao).intCurrent)    If lblDonut(Donut).Left < intLeft Then
      intStep = 1
    Else
      intStep = -1
    End If
    For i = 1 To 1000
      lblDonut(Donut).Left += intStep 'donut lefte giderken adım değeeri
      Delay() 'geçikme fonksiyonunu çağirdik
      If intStep = 1 Then
        If lblDonut(Donut).Left >= intLeft - ((lblDonut(Donut).Width - Label1.Width) / 2) Then Exit For 'donut genişliği - label genişiği bölü 2 olarak atadık donut left
      Else
        If lblDonut(Donut).Left <= intLeft - ((lblDonut(Donut).Width - Label1.Width) / 2) Then Exit For

      End If

    Next

    For i = 1 To 1000
      lblDonut(Donut).Top += 1 'donut top yani yukarı doğru gidişini yapiyoruz
      Delay() 'geçikme fonksiyonunu çağirdik

      If lblDonut(Donut).Top = intTop Then Exit For
    Next
    lblDonut(Donut).Tag = ToSao
    StackSao(fromSao).Pop()
    StackSao(ToSao).Push(Donut)
    Me.intMoveCount += 1 'bir arttırdık hareket değerini
    Me.Label5.Text = intMoveCount 'skor yazan labelimizde +1 arttırarak skoru yazdırıyoruz

    CheckResult()
    'lblDonut(Donut).Left = intLeft - ((lblDonut(Donut).Width - Label1.Width) / 2)

  End Sub
  Private Sub CheckResult() 'sonucu kontrol etme fonksiyonumuz
    Dim blnStatusNotGood As Boolean
    Dim intCountGood As Byte
    If StackSao(3).Read = 1 And StackSao(3).intCurrent = StackSao(3).Max Then
      Me.blnStatusWin = True
      If Me.blnIsBotSolve Then '
        MsgBox("Robot Hareketi Bitirdi.")
        Me.blnIsBotSolve = False
      Else
        Select Case Me.intMode
          Case 1

            intCountGood = 7
          'iyi bitirme dereceleri seviyelere göre ayarladık 
          Case 2
            intCountGood = 15
          Case 3
            intCountGood = 31

        End Select
        blnStatusNotGood = Me.intMoveCount > intCountGood
        If blnStatusNotGood Then
          MsgBox("Harika Bitirdiniz," & vbCrLf & "Ancak En iyi Hareket Sadece " & intCountGood & " Adım.") 'burada intcount good ile en iyi yapılabilecek skoru ve oyuncunun skoru gösterdik
        Else
          MsgBox("Tebrik ederiz,Başardınız!") 'burada good olarak bitirdiği için tebrik ettik


        End If


      End If


    End If
  End Sub


  Private Sub LabelSao_ProcessClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 'diske tıklanıyor
    Dim lbl As Label = CType(sender, Label)
    Dim intSao As Int16
    Select Case lbl.Name
      Case "Label1"
        intSao = 1 'hangi disk oldu değeri
      Case "Label2"
        intSao = 2
      Case "Label3"
        intSao = 3

    End Select
    If Me.intDonutMove <> 0 Then '0 büyük yani sçildiyse
      If Me.lblDonut(Me.intDonutMove).Tag <> intSao Then
        If StackSao(intSao).Read > Me.intDonutMove Then
          Me.MoveDonut(Me.lblDonut(Me.intDonutMove).Tag, intSao, Me.intDonutMove) 'ilerleme değerleri
        End If
      End If

    End If
  End Sub

  Private Sub LabelSao_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label2.Click, Label1.Click, Label3.Click
    '  Me.MoveDonut(1, 2, 1)
    If Not Me.blnIsBotSolve Then
      Me.LabelSao_ProcessClick(sender, e)

    End If

  End Sub


  Private Sub lblDonut_ProcessClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Dim lbl As Label = CType(sender, Label)
    Dim intCanTop As Int16
    Select Case lbl.Name
      Case "lblDonut1"
        intCanTop = 1

      Case "lblDonut2"
        intCanTop = 2
      Case "lblDonut3"
        intCanTop = 3
      Case "lblDonut4"
        intCanTop = 4
      Case "lblDonut5"
        intCanTop = 5
    End Select
    If StackSao(lbl.Tag).Read = intCanTop Then
      intDonutMove = intCanTop
      Me.intLblClick = intCanTop
      lblDonut(Me.intLblClick).BackColor = Color.Teal
      Timer1.Enabled = True

    End If
  End Sub

  Private Sub lblDonut_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles lblDonut1.Click, lblDonut2.Click, lblDonut3.Click, lblDonut4.Click, lblDonut5.Click
    If Not Me.blnIsBotSolve Then
      Me.lblDonut_ProcessClick(sender, e)

    End If
  End Sub
  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    lblDonut(Me.intLblClick).BackColor = Color.Red 'tıklanan donutun arkasını red yapar seçildini anlariz
    Timer1.Enabled = False 'timeri durdurur


  End Sub

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Me.Initial()

  End Sub

  Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles RadioButton1.CheckedChanged

  End Sub
  Private Sub RadioButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton1.Click, RadioButton2.Click, RadioButton3.Click
    Dim Ra As RadioButton = CType(sender, RadioButton)
    Dim intNewMode As Int16
    Select Case True
      Case RadioButton1.Checked

        intNewMode = 1
      Case RadioButton2.Checked
        intNewMode = 2
      Case RadioButton3.Checked
        intNewMode = 3
    End Select
    If intNewMode <> intMode Then
      If Not Me.blnStatusWin Then
        If MsgBox("Yeni oyun başlatmalısın.Şimdi yeni oyun başlatmak istiyor musun ?", MsgBoxStyle.OkCancel, "İstiyorum") = MsgBoxResult.Ok Then
          intMode = intNewMode '
          Me.Initial()
        Else
          Select Case intMode
            Case 1
              RadioButton1.Checked = True
            Case 2
              RadioButton2.Checked = True
            Case 3
              RadioButton3.Checked = True
          End Select
        End If
      Else
        intMode = intNewMode
        Me.Initial()

      End If

    End If
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
    Me.Initial()
    Me.blnIsBotSolve = True 'Towers of Hanoi oto oynat için gösterdiğimiz yolu takip ediyor.Gösteridğimiz yol botsolvede kayıtlı
    Cal() 'diğer üstteki menü scriptten farklı olması için 31 hamlede bitiren yolu takip ettiriyoruz
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
    If MsgBox("Çıkmak istediğine emin misin ?", MsgBoxStyle.OkCancel, "Güle GÜle") = MsgBoxResult.Ok Then
      Application.Exit() 'programı kapar eğer oka basarsa
    End If
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim i As Int16

    Initial()
  End Sub

  Private Sub OyunuKapatToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles OyunuKapatToolStripMenuItem.Click
    nasiloynanir.Show() 'nasıl oynanır adlı form sayfamızı açiyor
  End Sub

  Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs)
    'bura bişe yapmadık
  End Sub

  Private Sub YardımToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles YardımToolStripMenuItem.Click
    Me.Initial() 'fonksiyonu çağirdik
    Me.blnIsBotSolve = True
    Cal() ''oto oynat için gösterdiğimiz yolu takip ediyor.Gösteridğimiz yol botsolvede kayıtlı
  End Sub

  Private Sub BaşlangiçToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BaşlangiçToolStripMenuItem.Click

    RadioButton1.Checked = True
    RadioButton2.Checked = False 'değeri 3 olan radiobutonu aktif ederek 3 diskli başlangiç seviyeye aldık alttaki kodlar üstteki seviye değiştirmenin kopyası
    RadioButton3.Checked = False

    If Not Me.blnStatusWin Then
      If MsgBox("Yeni oyun başlatmalısın.Şimdi yeni oyun başlatmak istiyor musun ?", MsgBoxStyle.OkCancel, "İstiyorum") = MsgBoxResult.Ok Then

        Me.Initial()
      Else
        Select Case intMode
          Case 1
            RadioButton1.Checked = True
          Case 2
            RadioButton2.Checked = True
          Case 3
            RadioButton3.Checked = True
        End Select
      End If
    Else

      Me.Initial()

    End If


  End Sub

  Private Sub OyunuBaşlatToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles OyunuBaşlatToolStripMenuItem.Click
    Me.Initial()
  End Sub

  Private Sub ÇıkışToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ÇıkışToolStripMenuItem.Click
    If MsgBox("Çıkmak istediğine emin misin ?", MsgBoxStyle.OkCancel, "Güle GÜle") = MsgBoxResult.Ok Then
      Application.Exit() 'programı kapar eğer oka basarsa
    End If
  End Sub

  Private Sub OrtaToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles OrtaToolStripMenuItem.Click
    RadioButton1.Checked = False 'yukarda anlatıldı
    RadioButton2.Checked = True
    RadioButton3.Checked = False
    If Not Me.blnStatusWin Then
      If MsgBox("Towers of Hanoi Yeni oyun başlatmalısın.Şimdi yeni oyun başlatmak istiyor musun ?", MsgBoxStyle.OkCancel, "İstiyorum") = MsgBoxResult.Ok Then

        Me.Initial()
      Else
        Select Case intMode
          Case 1
            RadioButton1.Checked = True
          Case 2
            RadioButton2.Checked = True
          Case 3
            RadioButton3.Checked = True
        End Select
      End If
    Else

      Me.Initial()

    End If

  End Sub

  Private Sub ZorToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ZorToolStripMenuItem.Click
    RadioButton1.Checked = False 'yukarda anlatıldı
    RadioButton2.Checked = False
    RadioButton3.Checked = True

    If Not Me.blnStatusWin Then
      If MsgBox("Yeni oyun başlatmalısın.Şimdi yeni oyun başlatmak istiyor musun ?", MsgBoxStyle.OkCancel, "İstiyorum") = MsgBoxResult.Ok Then

        Me.Initial()
      Else
        Select Case intMode
          Case 1
            RadioButton1.Checked = True
          Case 2
            RadioButton2.Checked = True
          Case 3
            RadioButton3.Checked = True
        End Select
      End If
    Else

      Me.Initial()

    End If

  End Sub

  Private Sub HakkımızdaToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles HakkımızdaToolStripMenuItem.Click
    AboutBox1.Show() 'Towers of Hanoi hazirlamiş oldumuz aboutbox hakkımızda kutusunu açar
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    nasiloynanir.Show() 'nasıl oynanır adlı formumuzu açar
  End Sub
End Class

 

sorry english my bad look good to yourself

Towers of Hanoi VB

 

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.