java swing car rental project open source and download

 java swing car rental project open source and download
Okunuyor java swing car rental project open source and download

hello everybody my name is ramazan şerif akbuz my java swing car rental project is  free ! download and open source code..netbeans project.My school project

java swing car rental

Please before add jar file

File >Project Properties >libraries

After project load

admin username : sa password:123

customer username :19969592012 password:123

java swing car rental images

 

java swing car rental download

Java Project Download For yandex

please ads click and support me ! 🙂Simple project code

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Toolkit;
import java.sql.*;
import javax.swing.*;
import net.proteanit.sql.DbUtils;
public class musteri_islemleri extends javax.swing.JFrame {

  
  Connection conn = null;
   //bağlantı nesnemizi oluşturduk varsayılan değeri null yaptık 
 ResultSet rs=null;
 PreparedStatement pst=null;
  int musteri_id=0;
  
  public musteri_islemleri() {
    initComponents();
     conn=baglan.ConnecrDb();//bağlanti aldik
   update_table();//tabloyu günceleldik
     this.getContentPane().setBackground(Color.white);//arkaplani beyazlattik
       Dimension dim = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize(); //ekranı ortaladık
this.setLocation(dim.width/2-this.getSize().width/2, dim.height/2-this.getSize().height/2);
  }

   private void temizle(){//txt nesnelerimizi silen fonksiyonu hazırladık
  
  txt_tc.setText("");
  txt_adsoyad.setText("");
  txt_tel.setText("");
  txt_dogum.setText("");
  txt_ehliyet.setText("");
  txt_sifre.setText("");
  txt_yanit.setText("");
  }
  
   private void update_table(){//müşterileri tutumuz tabloyu güncelledimiz fonsiyonu hazırladık
  try{
    String sql ="Select * from musteri";//musteri tablosunu listele
    pst =conn.prepareStatement(sql);//komut stringini derle
  rs=pst.executeQuery();//kodu çalişdir 
  arac_tablosu.setModel(DbUtils.resultSetToTableModel(rs));//kodumuzdaki verileri tabloya aktar
  pst.close();
  }
  catch(Exception hata){
  
    JOptionPane.showMessageDialog(null, hata);//hata mesajı ver
  }
  }
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    lbl_tc5 = new javax.swing.JLabel();
    txt_yanit = new javax.swing.JTextField();
    txt_adsoyad = new javax.swing.JTextField();
    txt_ehliyet = new javax.swing.JTextField();
    lbl_tc = new javax.swing.JLabel();
    lbl_tc6 = new javax.swing.JLabel();
    txt_sifre = new javax.swing.JTextField();
    combo_cinsiyet = new javax.swing.JComboBox();
    lbl_tc4 = new javax.swing.JLabel();
    lbl_tc2 = new javax.swing.JLabel();
    lbl_tc7 = new javax.swing.JLabel();
    combo_gizlisoru = new javax.swing.JComboBox();
    lbl_tc8 = new javax.swing.JLabel();
    txt_tel = new javax.swing.JTextField();
    lbl_tc3 = new javax.swing.JLabel();
    txt_dogum = new javax.swing.JTextField();
    txt_tc = new javax.swing.JTextField();
    lbl_tc1 = new javax.swing.JLabel();
    pnl1 = new javax.swing.JPanel();
    Btn_Ekle = new javax.swing.JButton();
    btn_sil = new javax.swing.JButton();
    btn_guncelle = new javax.swing.JButton();
    btn_temizle = new javax.swing.JButton();
    btn_listele = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
    arac_tablosu = new javax.swing.JTable();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    txt_tc_ara = new javax.swing.JTextField();
    btn_ara = new javax.swing.JButton();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    btn_anasayfa = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setBackground(javax.swing.UIManager.getDefaults().getColor("Button.highlight"));

    jPanel1.setBackground(java.awt.Color.white);
    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Müşteri Bilgileri"));
    jPanel1.setForeground(new java.awt.Color(51, 51, 255));

    lbl_tc5.setText("Ehliyet No:");

    lbl_tc.setText("TC :");

    lbl_tc6.setText("Şifre :");

    txt_sifre.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txt_sifreActionPerformed(evt);
      }
    });

    combo_cinsiyet.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] { "Cinsiyet Seç", "Erkek", "Kadın" }));

    lbl_tc4.setText("Doğum Tarihi :");

    lbl_tc2.setText("Cinsiyet :");

    lbl_tc7.setText("Gizli Soru :");

    combo_gizlisoru.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] { "Gizli Soru Seç", "Annenizin kızlık soyadı nedir?", "İlk evcil hayvanınızın adı nedir?", "İlk aracınızın modeli nedir?", "Hangi şehirde doğdunuz?", "Babanızın ortanca ismi nedir?", "Çocukluk lakabınız nedir?" }));

    lbl_tc8.setText("Yanıtı :");

    lbl_tc3.setText("Telefon :");

    lbl_tc1.setText("Adı Soyadı :");

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addComponent(lbl_tc8)
          .addComponent(lbl_tc7)
          .addComponent(lbl_tc6)
          .addComponent(lbl_tc5)
          .addComponent(lbl_tc4)
          .addComponent(lbl_tc3)
          .addComponent(lbl_tc2)
          .addComponent(lbl_tc1)
          .addComponent(lbl_tc))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(txt_adsoyad)
          .addComponent(combo_cinsiyet, 0, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(txt_tel)
          .addComponent(txt_dogum)
          .addComponent(txt_ehliyet)
          .addComponent(txt_sifre)
          .addComponent(combo_gizlisoru, 0, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(txt_tc)
          .addComponent(txt_yanit, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 171, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap())
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(txt_tc, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 20, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(lbl_tc))
        .addGap(17, 17, 17)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(lbl_tc1)
          .addComponent(txt_adsoyad, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(lbl_tc2)
          .addComponent(combo_cinsiyet, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(lbl_tc3)
          .addComponent(txt_tel, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(lbl_tc4)
          .addComponent(txt_dogum, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(txt_ehliyet, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(lbl_tc5))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(lbl_tc6)
          .addComponent(txt_sifre, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(lbl_tc7)
          .addComponent(combo_gizlisoru, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(lbl_tc8)
          .addComponent(txt_yanit, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap())
    );

    pnl1.setBackground(java.awt.Color.white);
    pnl1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(null, "Menü", javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new java.awt.Font("Verdana", 0, 11))); // NOI18N
    pnl1.setForeground(new java.awt.Color(51, 51, 255));

    Btn_Ekle.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/images/ekle.png"))); // NOI18N
    Btn_Ekle.setText("Ekle");
    Btn_Ekle.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        Btn_EkleActionPerformed(evt);
      }
    });

    btn_sil.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/images/sil.png"))); // NOI18N
    btn_sil.setText("Sil");
    btn_sil.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btn_silActionPerformed(evt);
      }
    });

    btn_guncelle.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/images/guncelle.png"))); // NOI18N
    btn_guncelle.setText("Güncelle");
    btn_guncelle.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btn_guncelleActionPerformed(evt);
      }
    });

    btn_temizle.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/images/clear.png"))); // NOI18N
    btn_temizle.setText("Temizle");
    btn_temizle.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btn_temizleActionPerformed(evt);
      }
    });

    btn_listele.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/images/listele.png"))); // NOI18N
    btn_listele.setText("Listele");
    btn_listele.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btn_listeleActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout pnl1Layout = new javax.swing.GroupLayout(pnl1);
    pnl1.setLayout(pnl1Layout);
    pnl1Layout.setHorizontalGroup(
      pnl1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(pnl1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(Btn_Ekle, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(btn_sil, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 95, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addComponent(btn_guncelle, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 109, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(btn_temizle)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(btn_listele)
        .addContainerGap())
    );
    pnl1Layout.setVerticalGroup(
      pnl1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(pnl1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(pnl1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(Btn_Ekle)
          .addComponent(btn_sil)
          .addComponent(btn_guncelle)
          .addComponent(btn_temizle)
          .addComponent(btn_listele))
        .addContainerGap())
    );

    arac_tablosu.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 11)); // NOI18N
    arac_tablosu.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null}
      },
      new String [] {
        "Title 1", "Title 2", "Title 3", "Title 4"
      }
    ));
    arac_tablosu.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        arac_tablosuMouseClicked(evt);
      }
    });
    jScrollPane2.setViewportView(arac_tablosu);

    jLabel1.setText("TC:");

    btn_ara.setText("Ara");
    btn_ara.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btn_araActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 1, 24)); // NOI18N
    jLabel4.setText("Müşteri İşlemleri");

    btn_anasayfa.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/images/home-icon (1).png"))); // NOI18N
    btn_anasayfa.setText("Anasayfa");
    btn_anasayfa.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btn_anasayfaActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(49, 49, 49)
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(33, 33, 33)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(jScrollPane2)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(pnl1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addComponent(jLabel1)
            .addGap(18, 18, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(txt_tc_ara, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 67, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addComponent(btn_ara))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel4)
            .addGap(317, 317, 317)
            .addComponent(btn_anasayfa)))
        .addContainerGap(23, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(btn_anasayfa))
        .addGap(42, 42, 42)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
              .addComponent(pnl1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                .addComponent(txt_tc_ara, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(btn_ara)
                .addComponent(jLabel1)))
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 196, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addContainerGap(56, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void txt_sifreActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_txt_sifreActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
  }//GEN-LAST:event_txt_sifreActionPerformed

  private void Btn_EkleActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_Btn_EkleActionPerformed

    String sql="insert into musteri(tc,adi_soyadi,cinsiyet,telefon,dogum_tarihi,ehliyet_no,sifre,gizli_soru,yaniti) values(?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
    try{//müşteri ekleme komutunu yazdık

      pst=conn.prepareStatement(sql);
      pst.setString(1,txt_tc.getText());
      pst.setString(2,txt_adsoyad.getText() );
      pst.setString(3, combo_cinsiyet.getSelectedItem().toString());
      pst.setString(4, txt_tel.getText());
      pst.setString(5, txt_dogum.getText());
      pst.setString(6, txt_ehliyet.getText());
      pst.setString(7, txt_sifre.getText());
      pst.setString(8, combo_gizlisoru.getSelectedItem().toString());
      pst.setString(9, txt_yanit.getText());//komuta verilerimizi aktardık
      pst.execute();//komutumuzu çalişdirdik
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Müşteri Ekleme İşleminiz Başarılı");
      update_table();
      temizle();

    }catch( Exception e){
      JOptionPane.showMessageDialog(null, e+"Müşteri Ekleme Başarısız");
    }

  }//GEN-LAST:event_Btn_EkleActionPerformed

  private void btn_silActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btn_silActionPerformed
    try{
      String sql="delete from musteri where id =?";// müşteri silme komutumuzu hazırladık
      pst=conn.prepareStatement(sql);

      pst.setString(1, String.valueOf(musteri_id));//id yi gönderdik id göre sildireceğiz

      pst.execute();//kodu çalişdirdik
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Silme İşlemi Başarılı");
      temizle();
      update_table();

    } catch(Exception hata){

      JOptionPane.showMessageDialog(null, hata);

    }

  }//GEN-LAST:event_btn_silActionPerformed

  private void btn_guncelleActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btn_guncelleActionPerformed

    String sql="update musteri set tc=?,adi_soyadi=?,cinsiyet=?,telefon=?,dogum_tarihi=?,ehliyet_no=?,sifre=?,gizli_soru=?,yaniti=? where id=?";
    try{
      //müşteri güncelleme komutunu hazırladık
      pst=conn.prepareStatement(sql);
      pst.setString(1,txt_tc.getText());
      pst.setString(2,txt_adsoyad.getText() );
      pst.setString(3, combo_cinsiyet.getSelectedItem().toString());
      pst.setString(4, txt_tel.getText());
      pst.setString(5, txt_dogum.getText());
      pst.setString(6, txt_ehliyet.getText());
      pst.setString(7, txt_sifre.getText());
       pst.setString(8,combo_gizlisoru.getSelectedItem().toString());
      pst.setString(9, txt_yanit.getText());
      pst.setString(10, String.valueOf(musteri_id));//txt ve combolardaki değerleri atadık
      pst.execute();//kodu çalişdirdik
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Güncelleme İşleminiz Başarılı");
      update_table();
      temizle();

    }catch( Exception e){
      JOptionPane.showMessageDialog(null, e+"Müşteri Güncelleme Başarısız");
    }

  }//GEN-LAST:event_btn_guncelleActionPerformed

  private void btn_temizleActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btn_temizleActionPerformed
    temizle();
  }//GEN-LAST:event_btn_temizleActionPerformed

  private void btn_listeleActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btn_listeleActionPerformed
    update_table();
  }//GEN-LAST:event_btn_listeleActionPerformed

  private void arac_tablosuMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {//GEN-FIRST:event_arac_tablosuMouseClicked

    try{

      int row = arac_tablosu.getSelectedRow();
      String Table_click=(arac_tablosu.getModel().getValueAt(row, 0).toString());
      String sql ="select * from musteri where id ='"+Table_click+"'";//tablomuzda seçili satirin numarasına göre veritabanından veri listeleme kodu
      pst =conn.prepareStatement(sql);
      rs=pst.executeQuery();//verileri listeledik
      if (rs.next()) {// id den dolayi tek veri gelecek dolayısı ile o verideki bilgileri txtlerimize get ile gönderdik

        txt_tc.setText(rs.getString("tc"));
        txt_adsoyad.setText(rs.getString("adi_soyadi"));
      
        txt_dogum.setText(rs.getString("dogum_tarihi"));
        txt_ehliyet.setText(rs.getString("ehliyet_no"));
        txt_tel.setText(rs.getString("telefon"));
        txt_sifre.setText(rs.getString("sifre"));
      
        txt_yanit.setText(rs.getString("yaniti"));
        musteri_id=Integer.parseInt( rs.getString("id"));

      }

    }
    catch(Exception hata){

      JOptionPane.showMessageDialog(null, hata);

    }

  }//GEN-LAST:event_arac_tablosuMouseClicked

  private void btn_araActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btn_araActionPerformed

    try{
      String sql ="Select * from musteri where tc='"+txt_tc_ara.getText()+"'";//tablo doldurmayı yanlızca tc alanına göre yaptık bu sayede
      //tabloda yanlızca aranan veri gözükücek
      pst =conn.prepareStatement(sql);
      rs=pst.executeQuery();
      arac_tablosu.setModel(DbUtils.resultSetToTableModel(rs));
      pst.close();
    }
    catch(Exception hata){

      JOptionPane.showMessageDialog(null, hata);
    }

  }//GEN-LAST:event_btn_araActionPerformed

  private void btn_anasayfaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btn_anasayfaActionPerformed
    kullanicimenu km = new kullanicimenu();
    km.show();
    this.hide();
  }//GEN-LAST:event_btn_anasayfaActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(musteri_islemleri.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(musteri_islemleri.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(musteri_islemleri.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(musteri_islemleri.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new musteri_islemleri().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JButton Btn_Ekle;
  private javax.swing.JTable arac_tablosu;
  private javax.swing.JButton btn_anasayfa;
  private javax.swing.JButton btn_ara;
  private javax.swing.JButton btn_guncelle;
  private javax.swing.JButton btn_listele;
  private javax.swing.JButton btn_sil;
  private javax.swing.JButton btn_temizle;
  private javax.swing.JComboBox combo_cinsiyet;
  private javax.swing.JComboBox combo_gizlisoru;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
  private javax.swing.JLabel lbl_tc;
  private javax.swing.JLabel lbl_tc1;
  private javax.swing.JLabel lbl_tc2;
  private javax.swing.JLabel lbl_tc3;
  private javax.swing.JLabel lbl_tc4;
  private javax.swing.JLabel lbl_tc5;
  private javax.swing.JLabel lbl_tc6;
  private javax.swing.JLabel lbl_tc7;
  private javax.swing.JLabel lbl_tc8;
  private javax.swing.JPanel pnl1;
  private javax.swing.JTextField txt_adsoyad;
  private javax.swing.JTextField txt_dogum;
  private javax.swing.JTextField txt_ehliyet;
  private javax.swing.JTextField txt_sifre;
  private javax.swing.JTextField txt_tc;
  private javax.swing.JTextField txt_tc_ara;
  private javax.swing.JTextField txt_tel;
  private javax.swing.JTextField txt_yanit;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}

 

 

 

 

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.