#۱ کلمات مشترگ در زبان فارسی و عربی

 #۱ کلمات مشترگ در زبان فارسی و عربی
Okunuyor #۱ کلمات مشترگ در زبان فارسی و عربی

در مقاله امروز ما درباره ارتباط با کلمات مشترگ در زبان فارسی و عربی را برای شما به آرايه می گذاریم امیدواریم که این مقاله برای شما مفید باشد. و ازآن استفاده کنید

 • فارسی ———— عربی
 • قواعد —— القواعد
 • جدید —– جدید
 • خروج —– الجروج
 • عمیق —— عمقی
 • شرف —- شرف
 • نفس —- نفسا
 • طفل. کودک —– الطفل
 • صبح —- صباح
 • سن. سن من —- عمري
 • حیات —– الحیاة
 • قبل —- قبل
 • حتی —– حتی
 • نصف —- نصف
 • موقتی —- موقتاّ
 • معنی —– معني
 • اخبار —– الخبار
 • ساعت ها —– ساعات
 • بدون —– بدون
 • متوقف شود —— توقف
 • موفق باشد —– توفق
 • صحیح —– صحیحة
 • ماده —– المادة
 • غریب —– غربیب
 • تقریبا —– تقریبا
 • کابوس —– کابوس
 • واضح —– من الواضح
 • عملیات —– العملیات
 • ذهن —– ذهن
 • قبول —– قبول
 • حضور —– الحضور
 • آخرت —– آخرة
 • امر. یک سفارش —– امر
 • دفن شده —– دفن
 • خانه منزل —– المنزل
 • جوراب —- الجوارب
 • اداره —– الإدارة
 • مقبول —– مقبول
 • عمیق —- عمیق
 • تغیر —– التغیرة
 • عمق —– عمق
 • وسط —– وسط
 • ضروی —– ضروي
 • اولین اول —– اول
 • زوایه —– زوایة
 • زمان وقت —– وقت
 • رسم —- رسم
 • قلب —- قلب
 • عادی نورمال —– نورمال
 • قدرت —– قدرت

امروز ما در این مقاله در مورد کلمات مشترک در زبان فارسی و عربی بحث کردیم و امیدواریم که مفید بود باشد. و تقربیا زیادتر کلمات باهم شبیه و یکسان بودند. بعضی از کلمات در تلفظ و نوشتاری کمی متفاوت است.

در این روزهای قرینطینه از خانه های خود تا می توانید برون نشوید هم برای خود و هم برای کشور و مردم خود که این مرض وا گیر است برای سلامتی مردم هم خود را محافظت کنید هم مردم را

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.